MISIONI YNË

 • Misioni i Kolegjit është të bashkojë të gjithë kirurgët aktiv (përfshirë ata në institucionet akademike dhe spitalet publike, si dhe ata të praktikës private) në të gjithë vendin, si dhe specializantët e çdo lëmie kirurgjike dhe studentët e mjekësisë që do të ndjekin kirurgjinë në të ardhmen. Kolegji ka për qëllim të rris qasjen kirurgjike për të gjithë pacientët, duke reduktuar komplikimet, si dhe duke përmirësuar rezultatet dhe ulur koston e kujdesit për të gjithë.
 • Ngritja e kapaciteteve organizative e gjithë anëtarësisë së KCS – veçmas e kapaciteteve udhëheqëse, si dhe zhvillimit individual për të siguruar udhëheqje solide kolektive.
 • Fuqizimi organizativ dhe rregullativ i të gjitha Komiteteve Profesionale si nukleuse të zhvillimit të aktiviteteve të KCS.
 • Ngritja e kapaciteteve akademike, shkencore dhe hulumtuese e anëtarësisë së KCS, dhe krijimi i atmosferës profesionale në organizatë përmes: Kongresit Klinik Vjetor, simpoziumeve, punëtorive të dedikuara në temat e rëndësishme zhvillimore, dhe pjesëmarrjes së KCS në takimet ndërkombëtare shkencore.
 • Botimi i revistës shkencore ‘Kosova Journal of Surgery’ dhe Buletinit (revistave tjera shkencore në të ardhmen), librave shkencorë kirurgjik, monografive të ndryshme kirurgjike, si monografive historike të kirurgjisë së Kosovës dhe asaj shqiptare në përgjithësi.
 • Ngritja e profesionalizmit reprezentues të anëtarëve të KCS në shoqëri dhe para organizatave tjera, përmes edukimit të vazhdueshëm profesional, dhe të fokusuar në lidership.
 • Bashkëpunimi me organizatat ndërkombëtare të kirurgëve siç janë Kolegji i Kirurgëve Amerikan dhe kolegjet e vendeve tjera të botës, organizatave tjera shqiptare, si dhe me kirurgët dhe mjekët e diasporës, në mënyrë që të krijohet një kohezion më i mirë kombëtar dhe ndërkombëtar.
 • Sigurimi i vazhdimësisë organizative, financiare, dhe legjislative të KCS, për t’u bërë përfaqësues i denjë i pacientëve, për të siguruar shërbime të cilësisë së lartë, dhe i kirurgëve në secilën fazë të zhvillimit të tyre, që nga Fakulteti i Mjekësisë, në specializim, sub-specializim, gjatë karierës kirurgjike, e deri në pensionimin dinjitoz.

ANËTARËSIMI

Anëtarësimi në Kolegjin e Kirurgëve të Kosovës është ndër kërkesat kryesore si pjesë integruese e profesionit të kirurgut. Pavarësisht a jeni ende duke studiuar apo në kulmin e karrierës, prioriteti më i lartë i Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës është që të sigurojë vlerë substanciale në çdo hap të karrierës tuaj.

Janë pesë kategori të anëtarësimit që plotësojnë kushtet e paracaktuara sipas akteve rregullative të Kolegjit.

 • Anëtar – Kirurg aktiv
 • Anëtar i Asocuar – të gjithë specializantët dhe anëtarë të tjerë
 • Kirurg i pensionuar – Kirurgët që nuk e ushtrojnë më profesionin
 • Student i mjekësisë kandidat – Studentë të mjekësisë të interesuar për fushat kirurgjike
 • Anëtarë Nderi të Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës – Kirurgë të suksesshëm nga e gjithë bota

Secili anëtar do të pranohet në Kolegjin e Kirurgëve të Kosovës në ceremoninë hapëse të Kongresit Vjetor Klinik.

(*për më shumë detaje rreth anëtarësisë, ju lutem shikoni Rregulloren e Punës dhe Organizimit të KCS)

Registration

Forgotten Password?