Udhëzimet për Dërgimin e Abstrakteve

UDHËZIMET PËR DËRGIMIN E ABSTRAKTEVE

  • Trupi i abstraktit (duke mos përfshirë titullin e abstraktit dhe radhën e autorëve) nuk guxon të kalojë 300 fjalëshin.
  • Grafikonet, fotot dhe/ose tabelat janë të pranueshme. Nuk duhet të ketë emra identifikues të pacientëve, të dhëna apo tipare të fytyrës.
  • Formati i videove: Nuk guxon të kalojë 5 minutëshin. Zëri është opsional. Pranohen vetëm formatet MOV ose MP4.

Duhet të plotësoni të dhënat e mëposhtme para së të dorëzoni abstraktin tuaj:

  • Kontaktin primar dhe informatat e prezantuesit (emri, adresa, numri i telefonit dhe e-mail adresa)
  • Emri dhe e-mail adresa e anëtarit sponsor
  • Lista e autorëve
  • Përmbajtja e abstraktit (300 fjalë ose më pak)
  • Përdorni fontin Times New Roman, madhësia 12
  • Ju lutemi sigurohuni që të mos ketë gabime gramatikore
  • Dy pyetje vetëvlerësuese dhe përgjigje për CME në rast se punimi juaj pranohet për prezantim oral apo Quick-shot.

Data e fundit për dërgim: 30 Qershor 2024, në mesnatë. Asnjë abstrakt nuk do të pranohet pas kësaj date.

Njoftimi i autorëve: 15 Korrik 2024

Manuskriptet për prezantimet orale: 30 Qershor 2024. Do të tentohet që punimet të publikohen në Revistën Shkencore dhe në librin Klinik të Abstrakteve.

VËREJTJE: Abstraktet, posterët apo videot që janë prezantuar dhe publikuar më parë, nuk do të pranohen.

DATA E FUNDIT PËR DORËZIM

30 Qershor 2024

Registration

Forgotten Password?