Komiteti për Specializime

Kryesia

Kryetar: Dr. Vlora Ibishi, gjinekologe dhe obstetër

Anëtarët e Komitetit:

 • Dr. Vlora Ibishi – Gjinekologe dhe Obstetër
 • Dr. Enver Fekaj – Kirurg Abdominal
 • Dr. Laura Leci – Kirurge Vaskulare
 • Dr. Raif Cavolli – Kardiokirurg
 • Dr. Enver Hoxha – Kirurg Plastik, Rekonstruktiv dhe Estetik
 • Dr. Mergime Prekazi Loxha – Kirurge Maksillofaciale
 • Dr. Sabri Hyseni – Kirurg Urolog
 • Dr. Talat Gjinolli – Neurokirurg
 • Dr. Sejdi Statovci – Kirurg Pediatrik
 • Dr. Agron Poniku – Kirurg Torakal
 • Dr. Skender Ukaj – Kirurg Ortoped
 • Dr. Mentor Gorani – Kirurg Oftalmolog
 • Dr. Qazim Hyseni – ORL

Misioni:

Misioni i këtij Komiteti është të adresojë çështjet e arsimit të specializantëve në kirurgji, duke përfshirë mjedisin arsimor, karakteristikat e grupit të specializantëve, çështjet kurrikulare të arsimit në disiplinat kirurgjike dhe çështjet e kompetencave. Qëllimet e Komitetit për Specializime janë:

-Të adresoj në mënyrë gjithëpërfshirëse nevojat arsimore të specializantëve kirurgjikal dhe studentëve nga të gjithë disiplinat kirurgjikale;

-Të mbështes përpjekjet arsimore për të lehtësuar kalimin nga shkolla mjekësore në trajnimin e specializimit dhe nga trajnimi në praktikë.

-Të luajë një rol kryesor në hartimin dhe zbatimin e programeve të reja dhe inovative arsimore për të adresuar kompetencat e përgjithshme në programet e specializimit;

-Të vendos në dispozicion një spektër të programeve dhe materialeve arsimore inovative për specializantët e kirurgjisë;

-Të siguroj mjedis efektiv edukativ të specializimit për të siguruar përvojat më të mira edukative për specializantët dhe studentët, si dhe rezultate optimale edukative;

-Të ofroj fellowship dhe kurse në edukimin kirurgjikal për specializantët dhe studentët;

-Të ndihmoj programet e specializimit për të përmbushur kërkesat aktuale dhe të ardhshme të akreditimit;

-Të zbatoj programet arsimore për të adresuar nevojat arsimore dhe administrative të drejtorëve të programeve të specializimit, në bashkëpunim me organizatat përkatëse të drejtorëve të programeve;

-Të koordinoj aktivitetet arsimore me organizata të ndryshme të drejtorëve të programeve kombëtare për të arritur qëllimet e përbashkëta dhe rezultatet optimale;

-Të monitoroj rezultatet e programeve specifike arsimore.

Aktivitetet

Kursi mbi Edukimin Bazik të Specializantëve të Kirurgjisë, Faza I:

https://koscs.org/sq/kursi-mbi-edukimin-bazik-te-specializanteve-faza-1/

Kursi mbi Edukimin Bazik të Specializantëve, Faza II:

https://koscs.org/sq/kursi-mbi-edukimin-bazik-te-specializanteve-te-kirurgjise-faza-ii/

Planet për vitin 2024

Organizimi i Kursit të shkathtësive bazike në kirurgji për grupin e ri të specializantëve (të njëjtat module si gjatë vitit 2023);

Organizimi i Punëtorive dhe/ose kurseve për laparoskopi dhe mikrokirurgji (specifikisht për specializantët e Kirurgjisë Plastike, Rekonstruktive dhe Estetike, si dhe ata të Kirurgjisë Maksillofaciale).

Registration

Forgotten Password?